165

Κυριακή ΙΔ’ Λουκᾶ (θεραπεία τυφλοῦ Ἱεριχοῦς)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Σάββατο, 22 Ιανουάριος, 2022 - 16:30

Κυριακή ΙΔ’ Λουκ

(θεραπεία τυφλοῦ Ἱεριχοῦς)

23 Ἰανουαρίου 2022

Ὁ Κύριος μας προσεγγίζει τήν Ἱεριχώ. Βρίσκεται καί πάλι ἀνάμεσα στόν λαό. Τόν διδάσκει. Εἶναι ἁπλός στήν ἀναστροφή Του μέ τούς ἀνθρώπους, συνομιλεῖ μαζί τους.

 Καθώς πορεύεται ἀκούει δυνατή φωνή, κραυγή ἰκεσίας, προσευχῆς. Ἕνας τυφλός πού καθόταν στόν δρόμο καί ζητιάνευε, ἄκουσε θόρυβο, ὄχλο πολύ νά διέρχεται καί ρώτησε νά μάθει τί συμβαίνει. Ὅταν πληροφορήθηκε ποιός περνᾶ ἀπό κεῖ, ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, καί τί ἀκριβῶς κάνει, τότε σήκωσε φωνή, ἄρχισε νά κραυγάζει: «Ἰησοῦ υἱέ Δαυΐδ ἐλέησόν με». Οἱ ἄνθρωποι, πού προπορεύονταν τοῦ ἔλεγαν νά σταματήσει νά φωνάζει, «ἐπετίμων αὐτῷ», ὅπως πολύ χαρακτηριστικά ἀναφέρει τό ἱερό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀπό τό Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, πού ἀκούσαμε νά ἀναγινώσκεται λίγο νωρίτερα. Τόν μάλωναν καί ἀπέτρεπαν τόν τυφλό ζητιάνο ἀπό τό νά ἀπευθύνεται στόν θεῖο Διδάσκαλο. Νόμιζαν ὅτι θά ἐνοχληθεῖ ὁ Ἰησοῦς καί ὅτι δέν εἶναι τιμητικό νά Τοῦ απευθύνεται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο. Ὁ τυφλός ὅμως ἐπιμένει. Ὅσο τόν ἀποτρέπουν τόσο περισσότερο κραυγάζει, δυναμώνει ἡ ἰκεσία του.   

Ὁ Κύριος μας στήν συνέχεια «ἀδειάζει» τούς προάγοντες, καθώς στέκεται, ἀκούει τόν τυφλό ἐπαίτη. Ὄχι μόνον τόν ἄκουσε, ἀλλά εἶδε μέσα στήν καρδιά του, γνώριζε ὡς Παντογνώστης Θεός γιατί φωνάζει καί τί ζητᾶ. Ἔδωσε τήν ἐντολή νά τόν φέρουν μπροστά του. Τόν ρωτάει: «τί σοι θέλεις ποιήσω;», γιά νά ἀναδείξει τήν ἐλευθερία του, νά δικαιωθεῖ ἐνώπιον τῶν πολλῶν ἀνθρώπων τό εὔλογο αἴτημα του, ἀλλά καί γιά νά φανεῖ ἡ ποιότητα τῆς ἰκεσίας του. Ζητᾶ πολύ φυσιολογικά νά ἀποκτήσει τό φῶς του.. «ἵνα ἀναβλέψω», εἶναι ἡ αἴτηση του.

 Ὁ Χριστός μας τοῦ ἀπαντᾶ μ’ ἕναν ἱδιαίτερο τρόπο, «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε». Ἡ πίστη σου, δηλαδή ἔπαιξε καταλυτικό ρόλο στήν σωτηρία σου, στό νά συντελεστεῖ τό θαῦμα, νά βρεῖ ξανά τό φῶς τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν. Βρῆκε ὅμως παράλληλα καί τό φῶς τῆς ψυχῆς, γνώρισε τό φῶς τοῦ νοητοῦ Ἠλίου τῆς δικαιοσύνης. Ἄλλωστε ὁ τυφλός ζητιάνος ἦταν ὁ μοναδικός, μέσα σέ πλῆθος ἀνθρώπων, ἐκείνη τήν δεδομένη στιγμή, πού ἀναγνώριζε τόν Χριστό μας ὡς «υἱόν Δαυΐδ», δηλαδή ἀπόγονο τοῦ Δαυΐδ, ὡς τόν πολυαναμενόμενο Μεσσία, τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτῆ. Ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι τόν ἀποκαλοῦσαν ἁπλῶς Ναζωραῖο, δίχως νά κατανοοῦν τό μέγεθος καί τήν ἰδιότητα τῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστοῦ μας. Κι ἔτσι ἔγινε τό θαῦμα, ἀνέβλεψε ὁ τυφλός.

Πόσα ἔχει νά μᾶς διδάξει αὐτός ὁ παραπεταμένος ἀπό τούς πολλούς ἀνθρώπους τυφλός ἐπαίτης. Πόσο προσπάθησε νά πλησιάσει τόν Χριστό. Μόλις ἔμαθε ποιός βρίσκεται κοντά στό σημεῖο, ὅπου ἐπαιτοῦσε, δέν ἄφησε τήν εὐκαιρία νά πάει χαμένη. Εἶχε ἤδη ὠριμάσει ἡ ψυχή του, ὥστε νά ζήσει τήν ἀποκἀλυψη, νά γνωρίσει τό φῶς, τήν εὐεργετική παρουσία τοῦ Κυρίου στήν ζωή του, καί κατόπιν νά ἔλθει καί ἡ θεραπεία στούς ὀφθαλμούς τοῦ σώματος.

Παρά τά ἐμπόδια, πού τοῦ ἔθεσαν στήν προσπάθεια του αὐτή, ἐκεῖνος συνέχιζε νά κράζει, νά ζητᾶ βοήθεια. Κραύγαζε στόν Μεσσία, τόν Κύριο καί Θεό γιά νά εὕρει ἔλεος. Ὅταν τοῦ ἔλεγαν ὅλοι νά σταματήσει, αὐτός «πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν». «Θαύμασόν μοι καί τήν ἔνστασιν αὐτοῦ τῆς ὁμολογίας, πῶς καίτοι πολλῶν ἐπιτιμώντων αὐτῷ, οὐκ ἐσίγα, ἀλλά περισσότερον ἔκραζε. Θερμότης γάρ ἦν τό ἔνδοθεν κινοῦν αὐτόν», ὅπως πολύ χαρακτηριστικά ἑρμηνεύει ὁ ἱερός ἑρμηνευτής Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Ἡ θερμότητα, τό πάθος, ὁ πόθος ἦταν ἐκεῖνα τά χαρακτηριστικά, πού κινοῦσαν τήν ὅλη προσπάθεια του, τήν ψυχή του, τά χείλη του νά φωνάζουν ἀκόμη περισσότερο.

Πολλές φορές, δυστυχῶς, σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ποικιλότροπα ἐμπόδια. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πού θέτουν προσκόμματα, θέλουν νά ἀπομακρύνουν εὐσεβεῖς ψυχές ἀπό τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία, τήν πνευματική ζωή. Πόσα παραδείγματα ἔχουμε καθημερινά.. καμμιά φορά ἀκόμη καί στενά συγγενικά ἤ φιλικά πρόσωπα, πού συμβουλεύουν ἤ βάζουν πονηρούς λογισμούς σέ νέους ἀνθρώπους καί τούς λένε.. «τί δουλειά ἔχεις ἐσύ μέ τους παπάδες, τήν Ἐκκλησία;», «πολύ πᾶς στήν Ἐκκλησία.. γιά ψυχή πᾶς;», «πρόσεξε τό παιδί μή μπλέξει μέ τούς παπάδες καί γίνει καλόγερος». Ἤ ἄλλα λόγια ἐκ τοῦ πονηροῦ.. «γιατί πᾶς καί ἐξομολογεῖσαι; Τί χρειάζεται;», «ζῆσε ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι, ζῆσε ἐλεύθερα».. «ζῆσε ἀνήθικα», «ἔ τῶρα νηστεῖες καί ἐκκλησίες, ἄλλαξαν τά χρόνια, ὁ κόσμος προόδευσε», «ἔτσι κάνουν ὅλοι, ἐσύ γιατί νά διαφέρεις;», «δέν πειράζει τό ἕνα, δέν πειράζει τό ἄλλο».. ἤ ἄλλες σειρῆνες «τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἀπατεῶνος», τῶν ψευτοκηρυγμάτων τῶν πλανερῶν εἰδώλων τῆς ἐποχῆς μας, τῆς showbiz, τῶν influencers καί ἄλλων. Ὅλα ἀποτελοῦν ἐμπόδια καί πονηρές συμβουλές ἀπό ἀνθρώπους, πού δέν ζοῦν κοντά στόν Θεό, δέν γνωρίζουν τήν ὀμορφιά καί τήν ἐλευθερία τῆς ζωῆς κοντά στόν Θεό.

Ἄλλοτε βέβαια ὑφίστανται καί τά ἐμπόδια ἀπό τούς ἐμπαθεῖς καί πονηρούς μας λογισμούς, σύμφωνα μέ τή νηπτική θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό τόν «παλαιόν ἐν ἡμῖν ἄνθρωπον», κατά τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο, πού παλεύουν νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Χριστό, τήν ἀλήθεια, τήν σωτηρία.   

Ὅσο, ὅμως κι ἄν κόπτονται «πονηροί καί γόητες» ἄνθρωποι, οἱ «προάγοντες» τοῦ κόσμου τούτου, οἱ μακρᾶν τοῦ Θεοῦ εὑρισκόμενοι ἤ οἱ κακοί μας λογισμοί καί μεγαλύτερος μας ἐχθρός, ὁ κακός μας ἑαυτός, νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Χριστό, ἐμεῖς ὀφείλουμε μέ ἀκόμη μεγαλύτερη ζέση καί προσπάθεια νά κράζουμε, νά ἐκζητοῦμε ἔλεος. Νά συνεχίζουμε τόν πνευματικό ἀγῶνα, τήν ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία, τήν συμμετοχή στά Ἅγια Μυστήρια, τήν δυνατή προσευχή καί ἰκεσία μας, γιά νά ἀποκαλύπτεται καί σέ μᾶς τό αἰώνιο Φῶς τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας!

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...