165

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Παρασκευή, 20 Μάιος, 2022 - 23:45

Κυριακή τς Σαμαρείτιδος

22 Μαΐου 2022

Σέ μιά ἀπό τίς πολλές Του περιοδεῖες ὁ Χριστός μας περνάει ἀπό τήν πόλη τῆς Συχάρ, πού βρισκόταν στήν εὑρύτερη περιοχή τῆς Σαμάρειας. Ἐκεῖ σέ μεσημβρινή ὥρα, στάθηκε στό φρέαρ, τό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ. Τήν ὥρα ἐκείνη, πού ἦταν ἤσυχη, χωρίς πολλά βλέμματα νά πέφτουν πάνω της, ἦρθε στό φρέαρ μιά γυναίκα γιά ν’ ἀντλήσει νερό. Ὁ Χριστός μας βρίσκεται μόνος Του μέ τήν γυναίκα ἐκεῖ, καθώς οἱ μαθητές Του εἶχαν ὑπάγει ν’ ἀγοράσουν τροφές μέσα στήν πόλη.

Ὁ Κύριος μας ἀπευθύνεται στήν γυναίκα ἐκείνη, συνομιλεῖ μαζί της, γεγονός πού στά μάτια τῶν πολλῶν φαίνεται παράδοξο γιά τήν ἐποχή. Ἕνας ραββίνος, ὅπως νόμιζαν τόν Χριστό, συνομιλεῖ σέ δημόσια θέα μέ μια γυναίκα. Ὁ Χριστός μας καταρρίπτει τά ἀνυπόστατα καί ἀνόητα στερεότυπα τῆς ἐποχῆς. Τῆς ζητᾶ νερό, πράγμα πού ἀκούγεται περίεργο, ἀκόμη καί στήν Σαμαρείτιδα, καθώς γνωρίζει ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι «οὐ συγχρῶνται Σαμαρείταις». Μέ ἀφορμή τό ὑλικό νερό, τῆς κάνει λόγο γιά τό πνευματικό, ἀθάνατο νερό, τό ὁποῖο ἡ ἴδια θά ἔπρεπε νά ζητεῖ ἀπό τόν Κύριο μας. Τοῦ ζητάει ἐν τέλει τοῦτο τό «ὕδωρ τό ζῶν», ὥστε νά μήν πηγαίνει νά τό ἀντλεῖ ἀπό τό φρέαρ.

Ὁ θεῖος Διδάσκαλος ἀνταποκρίνεται στό αἴτημα της, ἀφοῦ πρῶτα, μέσα ἀπό τόν μοναδικό διάλογο πού κάμει μαζί της βγάζει στήν ἐπιφάνεια καί τό μεγαλύτερο πρόσκομμα, ἀγκάθι, ἁμάρτημα τῆς ψυχῆς της. Μ’ ἕνα πολύ ἁπαλό λόγο, ἕνα διακριτικό πλησίασμα τήν προτρέπει νά φωνάξει τόν ἄνδρα της. Κι ἐκείνη ταπεινά ἀπαντᾶ ὅτι «ἄνδρα οὐκ ἔχω». Τότε ὁ Χριστός μας τῆς ἀποκαλύπτει τίς πληγές τῆς ψυχῆς της.. ὅτι εἶχε πέντε ἄνδρες, χωρίς γάμο προφανῶς, καί αὐτός μέ τόν ὁποῖο ἦταν μαζί δέν εἶναι ἄνδρας της, σύζυγος της, ἦταν μαζί χωρίς εὐλογία Θεοῦ. Ἡ Σαμαρείτιδα μέ ταπείνωση καί μετάνοια τό ἀποδέχεται, ἀφήνει τόν Κύριο μας νά κάνει αὐτή τήν λεπτή χειρουργική ἐπέμβαση στήν ψυχή της.

Μάλιστα δε ἀναδεικνύονται μέσα ἀπό τήν ἐσώτερη ὕπαρξη της ἄλλες πνευματικές ἀναζητήσεις καί δυνάμεις. Συνομιλεῖ πλέον μέ το Χριστό, ἀποκαλῶντας Τον προφήτη. Τόν ρωτᾶ πού πρέπει νά προσκυνᾶται ὁ Θεός καί πώς. Τοῦ κάνει λόγο γιά τόν Μεσσία καί ὁ Χριστός μας τῆς ἀποκαλύπτεται, ἐπειδή βλέπει τήν καρδιά της, τήν διάθεση της.. «ἐγώ εἰμί ὁ λαλών σοι». Ἀποκαλύπτει στήν γυναίκα ἐκείνη, πού βρίσκεται στό περιθώριο τῆς κοινωνίας, πού οἱ ἄνθρωποι τήν ἀποκήρυσσαν καί τήν κατέκριναν, ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας!

Ἐκείνη τήν στιγμή ἦλθαν οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ. Ἴσως ν’ ἀπόρησαν πού συνομιλοῦσε μέ τήν γυναίκα ἐκείνη, ἀλλά δέν εἶπαν τίποτε. Στήν συνέχεια ἀπόρησαν πού ὁ Χριστός μας δέν ἔφαγε τίποτε, ἀκούγοντας Τον νά τούς λέγει ὅτι δική Του τροφή εἶναι νά κάνει τό θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός, ἀλλά καί νά τούς ὁμιλεῖ γιά τίς λευκές χῶρες-ψυχές τῶν ἀνθρώπων, πού εἶναι ἕτοιμοι νά πιστέψουν στήν ἀληθινή πίστη στόν Θεό. Ἕνας λόγος πού ἐπιβεβαιώθηκε και μετά ἀπό λίγο, ὅταν εἶδαν τούς κατοίκους τῆς Συχάρ νά ἔρχονται πρός Ἐκεῖνον, καθώς εἶχαν ἀκούσει ἀπό τά χείλη τῆς γυναίκας, τῆς Σαμαρείτιδος τό πιό παράδοξο προσκλητήριο.. «δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὅς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα». Δηλαδή ἐλάτε νά γνωρίσετε Αὐτόν πού ἀποκάλυψε τά πάθη μου, τά ἁμαρτήματα μου καί μά ἀπήλλαξε ἀπ’ ὅλα, μέ καθάρισε!

Οἱ συμπατριῶτες της πιστεύουν στόν Χριστό, Τόν παρακαλοῦν νά μείνει κοντά τους. Κι Ἐκεῖνος μένει μαζί τους ἐπί δύο ἡμέρες, ὥστε οἱ κάτοικοι τῆς Συχάρ, πού πρίν κατέκριναν τήν Σαμαρείτιδα, νά τῆς λέγουν πλέον ὅτι «οὐκέτι διά τήν σήν λαλιάν πιστεύομεν», ἀλλά ἐπειδή ἀποκτήσαμε προσωπική ἐμπειρία Χριστοῦ, ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Πραγματικά ἀναστάσιμο τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Ὁμιλεῖ γιά ἀναστάσεις ψυχῶν ἁπό τήν κατάσταση τῆς ἁμαρτίας. Κάτι πού γίνεται πράξη ἀπό τον Χριστό μας πλησιάζοντας πολύ διακριτικά αὐτήν τήν γυναίκα. Μᾶς δίνει ὑπόδειγμα ποιμαντικῆς. Ὡς Καλός Ποιμένας πλησιάζει τήν μιά ψυχή γιά νά τήν σώσει, ἀφήνοντας τά ἄλλα ἑνενήκοντα ἑννέα πρόβατα.

Πόσο ὄμορφο καί διακριτικό αὐτό τό ἄγγιγμα τοῦ Χριστοῦ μας στήν ψυχή αὐτῆς τῆς γυναίκας. Κάνει διάλογο μαζί της, ἀναδεικνύει τίς πνευματικές της δυνάμεις, τήν ὁδηγεῖ στήν μετάνοια, τήν κάθαρση. Καί στό τέλος τῆς ὅλης διαδικασίας ἡ Σαμαρείτιδα κάνει κήρυγμα τήν μετάνοια της ἤ καλύτερα τήν κάθαρση τῆς ἁμαρτίας της, αὐτήν γιά τήν ὁποία πρίν ντρεπόταν. Οἱ συμπατριῶτες της πιστεύουν τό κήρυγμα τῆς γυναίκας, πού πρίν κατέκριναν.

            Ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τήν ποιμαντική Του, ἡ Ἐκκλησία, οἱ ποιμένες της, οἱ κληρικοί της, οἱ κατηχητές, οἱ θεολόγοι, ὅσοι ἔχουν μιά κάποια εὐθύνη ὀφείλουν ἔτσι ἁπαλά καί διακριτικά νά πλησιάζουν κάθε ἄνθρωπο, ἀσχέτως τάξεως, συνηθειῶν, φυλῆς, χρώματος, κοινωνικῆς θέσεως ἤ οἰκονομικοῦ status. Πρέπει νά ἐρχόμαστε κοντά σέ κάθε ψυχή, νά μιλήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα, δογματισμούς ἤ μύδρους καί λίθους ἀναθέματος. Δέν εἶναι χρέος μας νά κρίνουμε τούς ἀνθρώπους, ἀλλά λέγοντας τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου -ὄχι μέ σκληρότητα, ψάχνοντας ἔτσι βαρβάρους καί ἀντιπάλους- καί πάντα μέ ἀγάπη, νά τούς ὁδηγοῦμε στήν σωτηρία, στόν Χριστό!

            Ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί φύλακας τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, δέν φοβᾶται νά διαλεχθεῖ καί νά συνδιαλεχθεῖ μέ ὅλους καί γιά ὅλα τά θέματα.. ἀκόμη καί ἄν κάποιοι θέλουν νά τήν φιμώσουν, πρέπει νά καταθέτει τήν μαρτυρία της στόν σύγχρονο κόσμο, μέ διάκριση, λέγοντας ἀλήθεια καί πάντα μέ ἀγάπη. Ὄχι νά λαϊκίζει, ἀλλά χρησιμοποιῶντας ἀκόμη καί σχήματα ἤ μεθόδους τοῦ παρόντος κόσμου π.χ. social media νά ὑπακούει στήν ποιμαντική μέριμνα καί φωνή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.. «τοῖς πᾶσι γέγονα τά πάντα, ἵνα πάντως τινάς σώσω». Κι ἔτσι πολλές ἀναστάσεις ψυχῶν, ὅπως τῆς Σαμαρείτιδος, θά ἐπιτελοῦνται μέ τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν μυστηριακή ζωή! Ἄς ἀφήσουμε τόν Χριστό τελικά διά τῆς Ἐκκλησίας ν’ ἀγγίξει τίς ψυχές μας, νά μᾶς ὁδηγήσει στήν σωτηρία!

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...