165

Κυριακή Ζ’ Λουκᾶ (θεραπεία τῆς αἱμορροούσης καί ἀνάσταση τῆς θυγατρός τοῦ Ἰαείρου)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Τρίτη, 23 Νοέμβριος, 2021 - 11:45

 Κυριακή Ζ’ Λουκ

(θεραπεία τῆς αἱμορροούσης καί ἀνάσταση τῆς θυγατρός τοῦ Ἰαείρου)

7 Νοεμβρίου 2021

Προσῆλθε στόν Χριστό, ἔπεσε στά πόδια Του! Τόν παρακαλοῦσε μέ σφοδρότητα καί μέ ἰκεσίες δυνατές νά θεραπεύσει τήν μονάκριβη κόρη του, πού ἦταν 12 ἐτῶν καί ἦταν ἑτοιμοθάνατη. Ὁ Ἰάειρος, ὁ Ἀρχισυνάγωγος, πρόσωπο ἐπίσημο τῆς περιοχῆς, εὑρισκόταν ταπεινός ἰκέτης μπροστά στόν θεῖο Διδάσκαλο, τόν Κύριο Ἰησοῦ. Διότι ὁ πόνος τοῦ πατέρα ἦταν τόσο μεγάλος, πού ἔσκιζε τά σωθικά του. Τό παιδί του κινδύνευε, ἔπρεπε νά κάνει τά πάντα γιά νά σώσει τό παιδί του, τήν θυγατέρα του.

Ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης, ὁ Παρακλήτωρ τοῦ πόνου τῶν ἀνθρώπων ἔτρεξε καί τώρα, ἀκούγοντας τόν καημό τοῦ δύστυχου αὐτοῦ πατέρα, τοῦ Ἰαείρου. Τόν ἀκολούθησε, ἄφησε πρός στιγμήν τόν ὑπόλοιπο λαό, πού Τόν ἀκολουθοῦσε. Μάλιστα δε «ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτόν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν». Ἦταν ἄλλωστε -καί εἶναι- τόσο δυνατή ἡ ἁγιαστική χάρη τοῦ Κυρίου μας, ὥστε στήν πορεία πρός τήν οἰκία τοῦ Ἱαείρου κι ἐνῶ τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ἦταν πολύ, μιά ἁπλή γυναίκα Τόν πλησίασε μέ πίστη καί θεραπεύθηκε. Διότι κι ἐκείνη πῆγε κοντά στόν Χριστό μας μέ βεβαιότητα θεραπείας, καθώς ἔπασχε ἀπό κάποια ἀσθένεια, εἶχε ρύση αἵματος, «ὡς ἀπό ἐτῶν δώδεκα» καί δέν μποροῦσε νά βρεῖ πουθενά θεραπεία. Κι ἐπειδή πλησίασε τόν Χριστό μας μέ ἀπόλυτη πεποίθηση στήν παντοδυναμία Του, γι’ αὐτό καί ἔλαβε τήν θεραπεία. Ὥστε ἐν τέλει ὁ Κύριος νά ὁμολογεῖ δημοσίᾳ «ἔγνω γάρ δύναμιν ἐξελθούσαν ἀπ’ ἐμοῦ». Ἔγινε δημοσίως γνωστή ἡ θεραπεία της, τό θαῦμα, μέ ἀποτέλεσμα ἡ θεραπευθεῖσα γυναίκα νά προσκυνᾶ τόν Παντοδύναμο Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων.

Ὁ Χριστός μας ἀκόμη καί μετά τό πρῶτο αὐτό θαῦμα, πού ἀναφέρει ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, συνεχίζει τήν πορεία Του. Προτρέχουν ὅμως τά νέα. Κάποιος πληροφορεῖ τόν Ἰάειρο ὅτι ἡ κόρη του ἀπέθανε. Ἄμεση ὅμως ἡ ἀντίδραση τοῦ Κυρίου μας. Σπεύδει νά ἐνισχύσει τήν πίστη τοῦ Ἰαείρου, λέγοντας «μή φοβοῦ∙ μόνον πίστευε καί σωθήσεται». Φθάνει στό σπίτι τοῦ Ἰαείρου. Ἀντικρύζει πόνο, κλαυθμό καί κοπετό. Λέγει στούς παρισταμένους ἀνθρώπους «μή κλαίετε∙ οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλά καθεύδει». Κάποιοι ἀπό τούς εὑρισκομένους ἐκεῖ τόν εἰρωνεύονται, χαμογελοῦν εἰς βάρος Του, «κατεγέλων αὐτοῦ». Κι ὅμως ὁ Κύριος γνωρίζει πολύ καλά τί κάνει καί τί λέγει.

Ἔτσι λοιπόν ἔχοντας πάρει μαζί του, μέσα στό σπίτι, μόνο τούς τρεῖς πρόκριτους μαθητές Του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀλλά καί τούς γονεῖς τῆς θυγατρός ἐκείνης, στέκεται ἀγέρωχος καί Παντοδύναμος ἀπέναντι στόν θάνατο, καί ὡς Ἀρχηγός τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου δίνει ἐντολή στήν κόρη «ἡ παῖς ἐγείρου»! Καί ἀμέσως σηκώθηκε, ξύπνησε, ἀναστήθηκε! «Ἀνέστη παραχρῆμα», ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ἡ εὐαγγελική διήγηση. Μάλιστα δε ὁ Χριστός μας ἔδωσε ἐντολή νά τῆς δοθεῖ φαγητό, εἰς ἐπίρρωσιν τοῦ θαύματος, εἰς ἐπιβεβαίωσιν ὅτι εἶναι πλήρως ζωντανή καί ἕνας ὑγιέστατος ὀργανισμός.

Πόσο συγκλονιστικά ὅλα τά σημεῖα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. Δέν περιγράφονται ὅμως μόνο δύο θαύματα, τῆς ἰάσεως τῆς αἱμορροούσης γυναικός καί ἡ ἀνάσταση τῆς θυγατρός τοῦ Ἰαείρου. Ἔχουμε κι ἕνα ἀκόμη. Τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος τῆς δόξης στέκεται δίπλα στίς ἀνάγκες, τούς πόνους, τούς καημούς, τό κλάμα, τίς ἀμφιβολίες, τούς δισταγμούς, τίς θλίψεις τῶν ἀνθρώπων ὡς Εὐσπλαγχνικός Πατέρας. Σπεύδει νά βοηθήσει τόν Ἰάειρο, ὅταν ἐκεῖνος γονυπετῆς Τόν παρακαλεῖ. Θεραπεύει τήν αἱμορροοῦσα, ἀκόμη κι ἄν φαινομενικά δείχνει νά μή τό κατανοεῖ ἀρχικά. Κατόπιν στηρίζει τόν Ἰάειρο στήν πίστη του, ὅταν ἐκεῖνος μαθαίνει τήν εἴδηση τοῦ θανάτου τῆς μονάκριβης κόρης του. Ἀργότερα ἀπαντᾶ στόν κοπετό, τόν θρῆνο τοῦ λαοῦ γιά τήν ἀδικοχαμένη κόρη, ἀκόμη κι ἄν ἐκείνοι δυσπιστοῦν. Φροντίζει μέχρι και γιά τίς φυσιολογικές ἀνάγκες τῆς θυγατρός, δίνοντας ἐντολή νά τῆς δώσουν τροφή.

Νοιάζεται γιά ὅλα ὁ Χριστός μας! Πρίν ἀπό μᾶς γιά μᾶς! Ἀκόμη κι ἄν ὁρισμένοι Τόν ἀμφισβητοῦν ἤ δυσπιστοῦν, ἤ ἐνδεχομένως Τόν πολεμοῦν! «Εἶναι πανταχοῦ παρῶν καί τά πάντα πληρῶν». Διότι εἶναι Θεός ἀγάπης, οἰκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας. Καί τό ἀποδεικνύει πολλές φορές πάνω στήν πράξη τῆς ζωῆς φανερά ἤ ἀφανῶς, πιό πολύ δε ἰδιωτικά στήν ζωή τοῦ καθενός. Ἀλλά καί δημοσίως, χωρίς κἄν ἔμεῖς νά τό ἔχουμε ἀντιληφθεῖ -ἐνδεχομένως διότι ἐνίοτε νά μήν ἔχουμε πνευματικούς ὀφθαλμούς νά τό δοῦμε-, μᾶς ἔχει στηρίξει, διασώσει καί λυτρώσει. Μᾶς ἔχει ἐνισχύσει σέ πένθη, σέ ἀνεργία, σέ θλίψη, σέ οἰκογενειακά θέματα καί προβλήματα ἤ σέ ζητήματα ἐργασιακά, οἰκονομικά καί τόσα ἄλλα. Εἶναι πάντοτε ἐκεῖ, ἀκούει, βλέπει, βοηθάει, ἀγαπᾶ! Ἀρκεῖ κι ἐμεῖς νά Τοῦ τό ζητήσουμε μέ τήν προσευχή μας καί τήν ἁγιασμένη ζωή μας, ὅπως τό ἔκαμαν τόσες εὐλογημένες ψυχές πρίν ἀπό μᾶς σέ πολλές χρονικές περιόδους τῆς ἱστορίας, καί στήν Πατρίδα μας. Ἔτσι ὥστε νά ζοῦμε τό καθημερινό θαῦμα τῆς αἴσθησης τῆς παρουσίας Του, τῆς στοργικῆς φροντίδας Του!

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο kyriaki_z_loyka_7.11.2021.docx136.53 KB
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness