165

Κυριακή ΙΔ' Λουκά

Εκτυπώσιμη μορφή

Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Α΄ Τιμ. α,15-17)

Ὅσο κι ἄν θέλουμε μερικές φορές νά διακόψουμε κάθε σχέση μέ τό Θεό, ἀγα­πη­τοί μου Χριστιανοί,
ἐκεῖνος ἐξακολουθεῖ μέσα ἀπό μυστηριώδεις τρόπους νά διατηρει μυ­στι­κή συνομιλία μέ τήν ψυχή μας
καί νά τήν ἐμπνέει μέ ἀγαθές σκέψεις καί εὐγενεῖς ἀποφάσεις

Εἶναι ἀναρίθμητες οἱ εὐκαιρίες πού καθημερινά μᾶς φέρνει γιά νά φωτίσει τό νοῦ μας καί νά ξυπνήσει τή συνείδησή μας ἀπό τό βαρύ ὕπνο τῆς ἁμαρτίας.

Αὐτό ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ στό ζηλωτή ἀπόστολο Παῦλο. Ἐ­κεῖ­νος μέ μανία ἐδίωκε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Χριστός μέ μα­κρο­θυμία τοῦ ἔδινε εὐκαιρίες μετανοίας. Τή σκληρή καί φανατισμένη καρδιά του νίκησε τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Φωτίσθηκε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τυφλό ὄργανο τοῦ πονηροῦ συνεδρίου ἔγινε κήρυξ καί Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελίου. Στή μεταστροφή του δέν ἐβοήθησε οὔτε ἡ μόρφωσή του, οὔτε ἡ ἰουδαϊκή θεολογία του, οὔτε ἡ παράδοσή του. Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τόν ἔσωσε. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τόν ἐκάλεσε. Παρέβλεψε τά ὅσα κακά εἶχε κατά τῶν χριστιανῶν κάμει καί τόν ἀνεβίβασε «ἕως τρίτου οὐρανοῦ» (Β΄ Κορ. 12,3) γιά νά τοῦ ἀποκαλύψει τά μυστήρια τῆς πίστεως. Γι΄ αὐτό συγκινημένος ἀπό τήν ἀγαπητική θεϊκή καταδίωξη, μέ βαθιά πίστη διακηρύττει τό θαῦμα πού ἔκαμε στή ζωή του ἡ μακροθυμία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Στό πρόσωπο τοῦ ἀποστόλου Παύλου «ὑπερεπλεό­να­σε ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Α΄ Τιμ. 1,14).

«Τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ» διαλαλεῖ ὁ Δαβίδ (Ψαλμ. 32,5). Ὅπως οἱ εὐεργετικές ἀκτίνες τοῦ ἡλίου ζωογονοῦν τή γῆ, ἔτσι καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ θερμαίνει καί ζωογονεῖ κάθε ψυχή. Καί ὅπως ὁ ἀέρας εἰσχωρεῖ ἀκόμα καί στά πιό βαθιά καί ἀπόκρυφα μέρη, ἔτσι καί τοῦ Θεοῦ τό ἔλεος διαχέεται σ΄ ὁλόκληρη τήν πλάση καί εἰσχωρεῖ στά πιό σκοτεινά μέρη τῆς συνειδήσεως. Ἀδιακρίτως ὁ Θεός ἀγαπᾶ δικαίους καί ἁμαρτωλούς. Εἶναι «πολύσπλαχνος καί οἰκτίρμων» (Ἰακ. 5,11). Εἶναι εὐεργετικός καί πλουσιόδωρος πρός ὅλους. «Τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλει ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (Ματθ. 5,45). Τούς ἁμαρτωλούς ὄχι μόνο δέν ἀποστρέφεται, ἀλλά καί ἐλεεῖ. Ἐκείνους πού τόν ὑβρίζουν, ἐπι­σκέπτεται μέ μακροθυμία. Ἐκείνους πού τόν περιφρονοῦν, ἀγκα­λιά­ζει μέ στοργή. Στά πονηρά τους ἔργα ἀπαντᾶ μέ πατρικότητα. «Πλού­σιος ὤν ἐν ἐλέει» (Ἐφεσ. 2,4) θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρω­ποι νά σωθοῦν, μάλιστα δέ οἱ ἁμαρτωλοί. Ἀνεξάντλητο εἶναι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ δυναμική ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στή ζωή τοῦ ἀποστόλου Παύ­λου δέν ἀπεκά­λυ­ψε μόνο τό ἔλεος καί τή μακροθυμία του, ἀλλά ἦταν καί μία διδακτική ἐνέργεια γιά τήν ἐν­θάρ­ρυνση ὅλων ἐκείνων πού ἐπρό­κειτο νά πιστεύσουν στό Εὐαγγέλιο. Στή διε­ξα­γω­γή τοῦ πνευμα­τι­κοῦ ἀγῶνος ἔρχονται στιγμές πού σέ κάνουν νά ἀπογοητεύεσαι καί νά πέφ­τεις. Ἡ ἀθυμία καί ἡ ἀδυναμία φέρνουν τό αἴσθημα τῆς ἀπό­γοη­τεύσεως. Οἱ πειρα­σμοί καί τά πάθη κυκλώνουν τήν ψυχή καί τήν ὁδηγοῦν στόν γκρεμό τῆς καταστροφῆς. Ἄν δέν ὑπῆρχε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ποιός θά ἐσώζετο; Ἄν στή δική μας πονηρία δέν ὑπῆρ­χε τό φάρμακο τῆς μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ, ποιός θά εἶχε ἐλπίδα σωτηρίας; Ἐκεῖ­νος στίς πτώσεις μας ἁπλώνει τό στοργικό του χέρι γιά νά μᾶς σηκώσει. Ἐκεῖνος στήν ἄρ­νησή μας ἀνακαλύπτει τρόπους γιά νά μᾶς περιφρουρήσει ἀπό τό πεῖσμα καί τόν ἐγωϊσμό. Ἐκεῖνος ὡς Πα­τέ­ρας παραβλέπει τά ἁμαρτήματά μας, δικαιολογεῖ τά λάθη μας, σκε­πά­ζει τά τραύματά μας, θεραπεύει μέ τό λάδι τῆς ἀγάπης του τίς πλη­γές μας.

Ἡ συναίσθηση τῆς μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ πρέπει νά μᾶς παρακινεῖ σέ περισ­σό­τε­ρη φροντίδα καί ἀγώνα γιά τή σωτηρία μας. Νά μήν ἀποδειχθοῦμε ἀνάξιοι τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά ἐντεί­νου­με τήν ἄσκηση γιά τήν ἀπονέκρωση τῶν παθῶν καί τήν ἑτοιμασία τῆς ψυχῆς γιά τήν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας. Εἶναι μεγάλη πλά­νη νά μένουμε ἀμέριμνοι γιά τή σωτηρία μας, μέ τήν πρόφαση ὅτι μόνο τό θεῖο ἔλεος θά μᾶς σώσει. Φροντίζει ὁ Θεός, ἀλλά ζητεῖ τή συγκατάθεση τῆς θελήσεώς μας καί τήν ἐρ­γα­σία τῶν ἀρετῶν. Ἡ Ἐκ­κλησία μας ὡς βάση προσευχῆς ἔχει τό «Κύριε ἐλέησον». Αὐτή ἡ ἱκεσία εἶναι ἡ κραυγή τῆς ἐλπίδος τοῦ ἀγωνιζόμενου γιά τή θέωσή του πιστοῦ. Ἄς γί­νει ἀναπνοή μας γιά νά γεμίσει ἡ ψυχή μας μέ τή βεβαιότητα τῆς θείας παρουσίας.

Σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό κάθε διώκτη ὑπάρχει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καί στά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ καί στά βάθη τῆς θαλάσσης ὑπάρχει τό χέρι τοῦ Θεοῦ ἕτοιμο νά μᾶς σώ­σει. Δέν εἴμαστε ἀπροστάτευτοι. Μιά ἀόρατη δύναμη μᾶς σκεπάζει. Εἶναι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Κήρυγμα: 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...