165

Κυριακή ΛΒ’ - Ἑορτή Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν 30 Ἰανουαρίου 2022

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία: 

Σάββατο, 29 Ιανουάριος, 2022 - 01:00

Κυριακή ΛΒ’ - ορτή γίων Τριν εραρχν

30 Ἰανουαρίου 2022

Ὑπάρχει ἕνα φῶς, πού δέν σβήνει ποτέ! Ἕνα φῶς, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο, πού ἔρχεται στόν κόσμο, πού ἔχει ἀντανακλάσεις σέ κάθε γωνιά τῆς κτίσης, τῆς ὑλικῆς δημιουργίας, ἀκόμη καί μέσα στά ἀνεξιχνίαστα βάθη τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν. Τοῦτο τό φῶς δέν εἶναι ἄλλο ἀπό κεῖνο πού ἐκπέμπει ὁ νοητός Ἤλιος τῆς δικαιοσύνης Χριστός. Ἐκεῖνος εἶναι πού πλημμυρίζει τά πάντα μέ φῶς, καθώς ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς τό εἶπε: «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου».

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀλήθεια μεταδίδει στούς μαθητές Του ὡς ἱερά παρακαταθήκη ὁ Χριστός μας, ἀλλά καί παράλληλα τούς ὑπενθυμίζει μέ πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ὅτι κι ἐκεῖνοι ἔχουν τήν δυνατότητα νά λάμπουν «πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ», σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ὅτι μποροῦν ὡς ἑτερόφωτα σώματα νά μεταδίδουν φῶς, νά γίνουν φῶτα γιά τίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, παντοῦ. Ἀπευθυνόμενος πρός ἐκείνους, πού Τόν ἀκολούθησαν πιστά, Αὐτόν τόν Ἤλιο τῆς δικαιοσύνης, ὡς ἄλλοι δορυφόροι, τούς τονίζει αὐτήν τήν μεγαλειώδη ἀλήθεια, τήν δυναμική ἀποστολή καί συνάμα ἕνα χρέος εὐθύνης. Τούς λέγει: «Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου».

Ὁ Κύριος μας στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα καταθέτει στίς συνειδήσεις τῶν μαθητῶν Του ὅτι εἶναι, καί θά ἀποτελέσουν στήν συνέχεια τῆς ἱστορίας ἀκόμη περισσότερο, τό φῶς τοῦ κόσμου. Τί σημαίνει ὁ στίχος αὐτός; Ποιά σχέση ἔχει μέ ὅλους τούς διαχρονικά μαθητές τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ἱστορία, ἀλλά καί μέ τούς Ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχες, τούς ὁποίους ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ εὐλάβεια σήμερα ἑορτάζει;

Σαφῶς ὁ Κυριακός τοῦτος λόγος «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου» ἀπευθυνόταν πρωτίστως στόν στενό κῦκλο τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄλλωστε οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔλαμψαν στήν οἰκουμένη μέ τό κήρυγμα τους, τό παράδειγμά τους στίς δυσκολίες, τίς ἐξορίες, τούς διωγμούς. Οἱ ἴδιοι ἀλλοιώθηκαν μέ «τήν καλήν ἀλλοίωσιν τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου», ἔγιναν μέ τήν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος στήν Πεντηκοστή «ἀπαστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι». Καί κατόπιν ἔλλαμψαν τῷ κόσμῳ, μέ τήν ἱεραποστολή, ρίχνοντας τά πνευματικά τους δίχτυα καί ἑλκύοντας ψυχές στήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Αὑτή καί μόνη ἡ μετάδοση τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦσε μετάδοση φωτός, ἔριχναν τίς θεῖες ἀκτίνες πνευματικοῦ φωτός στήν σκοτεινιά τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτό καί ὁδήγησαν πολλές ψυχές ἀπό τό πηχτό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας στό φῶς τῆς ἁγιότητας.

    Μέσα στό διάβα τῆς ἱστορίας ὑπῆρξαν καί ἄλλα πρόσωπα, πού συνέχισαν αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἱερή ἀποστολή, ὅπως οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι φῶρα μέσα στόν κόσμο. Αὐτήν τήν μετάδοση θείου φωτός συνέχισαν καί οἱ «τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος», ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ οὐρανοφάντορας τοῦ Χριστοῦ, ὁ Γρηγόριος ὁ θελόγος, ὁ μύστης τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ὁ χρυσορρήμων Ἰωάννης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, πού σήμερα τιμοῦμε τήν κοινή τους ἑορταστική Σύναξη.

Καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀποτέλεσαν φῶς τοῦ κόσμου, δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, φῶς τῶν γραμμάτων, τῆς παιδείας, ἰδιαιτέρως μέσα στήν ἑλληνική πραγματικότητα. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἀγωνιστής καί ἀσκητικός ἐπίσκοπος, πού τό φῶς τοῦ δωματίου του ἔμενε ἀνοιχτό, μέχρι τά ξημερώματα γιά νά σκορπίσει φῶς Χριστοῦ παντοῦ, μέ τίς προσευχές του, τίς ὁμολογητικές καί παραμυθητικές ἐπιστολές του, τίς μελέτες του. Σκόρπισε φῶς πνευματικό μέ τήν ἀγάπη, τήν φιλανθρωπία, τήν «Πολιτεία τοῦ ἐλέους», πού εἶχε δημιουργήσει πρός ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, μέ πτωχοκομεῖα, λεπροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα κτλ.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ὁ Μέγας Θελόγος, ὁ ἀσκητής, ὁ ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, ἀποτέλεσε σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Παναγίου  Πνεύματος, ὅλος φῶς, πού μέ τίς θεολογικές του ὁμιλίες, τά ποιήματά του, ἀλλά καί μέ τήν διατράνωση τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως στήν Β’ Οἰκουμενική Σύνοδο, γέμισε τήν ὀρθόδοξη οἰκουμένη μέ φῶς Χριστοῦ. Ἀλλά καί ὁ Ἀντιοχέας Ἱερός Χρυσόστομος, γέμισε τόν κόσμο, τό εὐσεβές ποίμνιο τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέ φῶς θείων λόγων, ἱερῶν ἑρμηνειῶν, ἔδωσε ὑπόδειγμα ἀσκητικῆς ζωῆς, κατέστη γνήσιος ἀρχιερέας, ἀλλά καί ἔδωσε κατευθύνσεις πρακτικῆς πνευματικῆς ζωῆς στούς πιστούς χριστιανούς, ἀκόμη ἀκόμη ἔριξε φῶς στά σκοτάδια τῆς ζωῆς τῶν ἐλέγχοντας τά κακῶς κείμενα τῆς ἐποχῆς σέ κάθε κοινωνικό ἐπίπεδο. 

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες ἔγιναν φῶς Χριστοῦ μέσα στόν κόσμο, στήν ζωή τους ἀποτυπώθηκε πλήρως αὐτός ὁ στίχος ἀπό τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο. Ἔγιναν δυνατοί προβολεῖς θείου φωτός! Καλοῦν κι ἐμᾶς νά γίνουμε φῶς Χριστοῦ μέσα σέ μιά ἐποχή πού δυστυχῶς ἐπιλέγει τό σκοτάδι στήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων, στίς σχέσεις καί τίς συναλλαγές τους, στήν ἐπικοινωνίας τους, μέσα στίς καρδιές τους. Λίγο νά ἀνατρέξουμε στούς τηλεοπτικούς δέκτες, στό διαδίκτυο ἤ στήν ζωή πολλῶν δημοσίων προσώπων ἤ celebrities θά παρατηρήσουμε πόσο «πουλάει» τό κακό, τό σκοτάδι, ἡ λάσπη, ἡ ἁμαρτία, ἡ πλάνη, ἡ αἵρεση. Κι ὅμως μέσα σ’ ἕνα «κόσμο, πού κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ», ἐμεῖς μποροῦμε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐπιλέξουμε τό φῶς, τήν ἀλήθεια, τήν ἀγάπη, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ζωή κοντά στόν Θεό, τό Εὐαγγέλιο.

Ἄς ἀκολουθήσουμε τούτη τήν ἱερή ἀποστολή νά γίνουμε «φῶς τοῦ κόσμου», νά διαλύσουμε τά σκοτάδια τοῦ κακοῦ, μέ τήν ἁγιοπνευματική μας ζωή, τό χριστιανικό μας παράδειγμα, τήν εὐεργετική μας δράση μέσα στήν κοινωνία, ὅπως μᾶς τό εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος «οὔτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», νά λάμψουμε ταπεινά, ἀλλά δυνατά μέσα στόν κόσμο τῶν ἀνθρώπων.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness